slide-1
slide-2
slide-3

2016 YILI DATÇA TURİZM AMAÇLI İLÇE SPORTİF TURİZM KURULU SU ÜSTÜ SPORLARI FAALİYET TALİMATNAMESİ VE PARKUR ALANLARI

1-      Turizm Amaçlı  Sportif Faaliyetler,  her yıl sportif kurul tarafından belirlenen ve valilikçe ilan edilen parkur alanlarında; Su Üstü Sporları için Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletme belgesi alan acenta ve tesisler ve işletmeler tarafından 1 yıl süre ile (2016 yılı sonuna kadar)  yapılır. Bu belge yıl içinde ve sonrasında başkasına devredilemez ve kiraya verilemez.

2-      Turizm Amaçlı sportif  faaliyet Yönetmeliği?nin 5.maddesi gereğince tesisin önünde yapılacak sportif faaliyetlerde öncelik tesise aittir ve yine aynı yönetmeliğin 12.maddesinin g bendi tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyet işletmecisinin, tesis işletmecisi ile farklı olması durumunda  tesis işletmecisi ile seyahat acentesi ve deniz turizmi aracı işletmecisi arasında hizmet akdi zorunludur.

3-      Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 14 maddesinin 1. ve 2. Fıkrası gereğince; izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunulması. işletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen türün ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyet yapılması, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamında olmayan malzeme-araç ve personel ile gerçekleştirilmesi yasaktır.

4-      31 Ekim 2012 tarih ve 28453 sayılı Limanlar Yönetmeliğinde belirlenen demir sahalarında su sporları yapılamaz.

5-      Dosyada adı belirtilen kaptan (ehliyetli) dışında bir başka kişiye tekne kullandırılmayacaktır. Bu çerçevede her türlü malzeme, araç ve personel değişikliği olduğunda, durum sekreterya işlemini yürüten Datça Turizm Danışma Bürosuna yazılı olarak  bildirilecektir.

6-      Sportif turizm faaliyetine katılanların adı, soyadı, iletişim adresi ve konaklama bilgileri  kayıt defterinde tutulacak ve imza altına alınacaktır. Uyması gereken kurallar kendisinin anlayacağı dilde sözlü ve yazılı olarak tebliğ edilecektir. Uluslararası dil olan olan ingilizce hazırlanmış form imzalattırılıyorsa; müşterinin ingilizce bildiğini belirten ibare mutlaka sözleşmelerde bulundurulacaktır.

7-      Su üstü sporların yapılacağı emniyetli denizalanı ile kıyısındaki istasyon arasında su üstü araçlarının güvenli giriş çıkışını sağlayan, şamandıralarla ve işaret bayrakları ile  markalanmış, yüzme alanlarından ayrılmış (yüzmenin yasak olduğu hakkında uyarı levhaları hazırlanmış)  kulvarlar karadan denize dik olarak 200 metre uzunluk 10 metre genişlikte işaretlenecektir. Ancak parkurun coğrafi konumu dikkate alınarak ilçe sportif turizm kurulunca o alana özgü düzenlemeler yapılabilir.

8-      Her parkur alanı için stant kurulacak ve bunun dışında herhangi bir yerde masa, stant kurulmayacaktır. Kurulan stantlarda güvenlik kurallarını belirten yazı en az iki dilde (Türkçe- İngilizce) hazırlanarak müşterilerin  rahatlıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır.

9-      Halk plajlarında ve konaklama tesisi önündeki plajlardaki yüzme alanları, tesis önündeki dalış ve eğitim alanı şamandıralarla belirlenerek, belirtilen alanda zıpkınla balık avlama yapılmayacak ve hiçbir deniz aracı ile bu alana girilmeyecektir.

10-  İşletmeciler; çevre kirliliğine neden olmayacak bir biçimde faaliyet gösterecek, bu amaçla gerekli tedbirleri alacak, ayrıca doğal hayatı koruma konusunda ülkemizin taraf olduğu antlaşmalara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceklerdir.

11-   Amatör olarak sportif turizm faaliyet alanlarından yararlanmak isteyen kişiler, gerekli ehliyet sahibi olmaları halinde bu yönetmeliğin şartları dışında ancak faaliyetin genel güvenlik kurallarına uygun olarak, Belediye Yaz Spor Okulu çıkış parkurunu kullanarak sportif faaliyette bulunabilirler.

12-  Deniz Turizm Aracı işletme belgesi almış işletmelere ait ticari sürat tekneleri (kurtarma botu) hiçbir şekilde kiraya verilmeyecek ve tenezzüh amacıyla kullanılmayacaktır.

13-  Su üstü sporlarını organize eden işletmeler can ve mal güvenliği ile ilgili tehlikelere karşı müdahalede kullanılmak üzere; kıyıda ve denizde motorlu bir can kurtarma aracı, ilkyardım ve can kurtarma eğitimi almış sertifikalı personelini ve ilkyardım malzemelerini, yeterli sayıda imdat fişeği ve can simidini ve ekipmanlarını hazır bulunduracaktır. Su sporları yapacak kişiler faaliyetleri sırasında mutlaka can yeleği giyecek, bu konuda görevli personel tarafından kontrol edilerek can yeleksiz faaliyet yaptırılmayacaktır.

14-  Su üstü sporu faaliyetinde bulunan tüm deniz araçları  liman sınırları içinde bağlı/demirli ve su altı dalışlarının yapıldığı gemilere ve diğer deniz araçlarına 200 metre mesafeden daha fazla yaklaşmayacaklardır.

15-  Koylarda demirleyen deniz turizmi yapan gezi tekneleriyle  su üstü sporu faaliyeti hizmeti verilmeyecektir. Can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde jet-skilerle teknelere yanaşılmayacak ve yolcu alınmayacaktır.

16-  Wınd Surf ve Kıte Surf  eğitim çalışmaları il/ilçe sportif turizm kurulunca belirlenen eğitim alanında yapılacak, halkın kullanımına açık plajlarda ve şamandıralarla belirlenmiş yüzme alanlarına girilmeden icra edilecektir. Wınd Surf ve Kıte Surf  sporu ayrı parkur alanları içerisinde yapılacak, kesinlikle aynı parkur kullanılmayacaktır.

 

17-   Su sporları yapılacak araç ve tekneler, gerekli donanıma haiz ve bakımlı olarak hizmete sunulacaktır. Teknik donanımı veya liman kaydı olmayan, evrakları eksik tekne ve aletlerle hizmet yapılmayacak denize elverişlilik belgelerinde belirtilen kapasitenin üstünde müşteri alınmayacaktır. Stant ve kulvarda Sportif Kurulca belirlenen kapasite dışında  tekne, jet-ski, deniz bisikleti vb. bulundurulmayacaktır.

18-  Su üstü sporlarında teçhizat çekme ve kurtarma botu olarak kullanılan teknelerde mutlaka yangın söndürme tüpleri bulunacak, bu tüpler periyodik olarak bakım ve kontrol ettirilecektir.

19-  Kumsal alanda arızalı dahi olsa faaliyet izin belgesinde belirtilmeyen  motorlu veya motorsuz su sporu aracı bulundurulmayacaktır.

20-   İstasyonlarda faaliyet gösteren motorlu araçlarda, ait olduğu işletmenin unvanı, stant numarası ve telefon numarası mutlaka bulunacaktır.

21-  Su üstü sporları gün doğumu ile başlayacak ve gün batımında sona erecektir. Denizde seyir, can ve mal güvenliği sağlanması maksadıyla, görüşün hava ve deniz şartları nedeniyle kısıtlı olduğu zamanlarda su üstü sporu faaliyetleri yapılmayacaktır.

22-  18 yaşından küçük müşterilerin yanında mutlaka eğitmen personel bulunacak, Alkollü kimselere tekne, jet-ski, deniz bisikleti ve kano gibi araçlar kiralanmayacaktır.

23-  Su Sporları yapan kişilerin mutlaka ferdi kaza 3.şahıs mali mesuliyet sigortaları toplu olarak yapılacaktır.

24-  Araçların çıkışında hız 3 mille sınırlandırılacak, kıyıdan en az 200 metre uzak mesafede su sporları yaptırılacaktır.

25-  Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 2. fıkrası gereğince; faaliyet sırasında meydana gelen kaza, faaliyeti yapan işletme tarafından rapor halinde İlçe Sportif Turizm Kuruluna bildirilecek olup; ölüm, yaralanma ve kaza olayları ALO 158 ve 112 Acil servisi hattına ivedilikle bildirilecektir.

26-  Araç kullanıcılarının başlangıç ve bitiş saatleri not edilip, 10 dakika gecikme olması durumunda müşterilerinin aranmasına ve kontrol edilmesine başlanacaktır.

27-  Teknelerin limanda bağlı bulunduğu iskelelere 500 metreden fazla yaklaşılmayacaktır.

28-   Devlet Ormanı içindeki veya ormanlara 4 km mesafede  veya 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu?nun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köy hudutlarında, konak yerlerinden başka yerde gecelemek, izin verilen ocak yerlerinin dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerdeki yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına yol açabilecek madde atmak yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu?nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

29-  Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde bulunmak üzere Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletme Belgesi alan işletmeler, 23 Şubat 2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı?nın 23.05.2005 tarih ve 68333 sayılı yazılarıyla yayımladığı 2005/1 Genelge, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, yönetmeliği tebliğlerine, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Yönetmeliği, Tebliğleri, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 618 sayılı Limanlar   Kanunu Yönetmeliği ve Tebliğleri, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, faaliyetlerine uygun federasyon kuralları ile açıklanan genel kurallar ve  güvenlik talimatlarına uyacaklardır.

30-  Aksi davrananlar hakkında belirtilen yasa ve hükümleri 5442 sayılı İl idari Kanunu?nun 32/ç ve 66. Maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 32,37 ve 38. Maddelerine göre işlem yapılır. Mülki amir tarafından 3 ile 5 gün faaliyetten men kararı uygulanır. Yıl içerisinde üç kez yazılı uyarı alan firmaların belgeleri  Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Kurulunca iptal edilir ve ertesi yıl belge düzenlenmez.

31-  Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 12.maddesinin 5. Fıkrası gereğince; gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu?nun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

32-  Su altı ve su üstü sportif faaliyetler deniz trafiğinin yoğun olduğu alanlarda 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca belirlenmiş alanlar ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş tarihi ve doğal sit alanlarında yapılamaz. 

2016  YILI  DATÇA  İLÇESİ   TURİZM   AMAÇLI   SPORTİF   FAALİYET

PARKUR ALANLARI

1-TURİZM AMAÇLI SU SPORLARINA SERBEST ALANLAR

 Datça Turizm Amaçlı Su Sporları Çıkış Parkurları:

 1. a)Belediye Yaz SporParkuru,
 2. b)Sörf Tatil Köyü Parkuru,
 3. c)Perili KöşkParkuru,
 4. d)Flow Datça Surf & Beach Hotel parkuru

Su sporları için çıkış parkurları 10 metre eninde ve 200 metre uzunluğunda olacaktır. Su altı sporları ise tarihi ve doğal sit alanlarının dışında su altı dalışlarına yasak  olmayan, serbest alanlarda yapılacaktır.

2- TURİZM  AMAÇLI  SU  SPORLARINA  YASAK  ALANLAR

            1.maddede belirtilen alanların dışında kalan bölgelerde ve 2001/2952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen, su altında korunması gerekli gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilen ve aşağıda koordinatları belirtilen bölgelerde  su altı dalışlarının  yapılması yasaktır.

SU  ALTI  SPORLARI  FAALİYETLERİ  BAKIMINDAN  YASAK  BÖLGE  İLAN EDİLEN  YERLER

 

 • Gökova-Körmen Limanı, İnceburun arası
 • Knidos ve Aslanburnu Çevresi
 • Palamutbükü- Divanburnu Çevresi
 • Datça -İnceburun çevresi

DALIŞA YASAK OLAN BÖLGELERİN KOORDİNATLARI

 

 • Gökova- Körmen Limanı, İnceburun arası

A-36 Derece 48?24?N- 27 Derece 39?36?E

B- 36 Derece 48?44?N- 27 Derece 38?24?E

C- 36 Derece 49?00?N- 27 Derece 38?24?E

D- 36 Derece 49?00?N- 27 Derece 39?36?E

 • Knidos ve Aslanburnu Çevresi

A-36 Derece 42?30?N- 27 Derece 23?18?E

B- 36 Derece 40?00?N- 27 Derece 24?48?E

C- 36 Derece 43?00?N- 27 Derece 23?18?E

D- 36 Derece 43?00?N- 27 Derece 21?24?E

E- 36 Derece 39?36?N- 27 Derece 21?24?E

F- 36 Derece 39?36?N- 27 Derece 24?48?E

  

 

 • Palamutbükü- Divanburnu Çevresi

 

A-36 Derece 39?12?N- 27 Derece 28?00?E

B- 36 Derece 39?12?N- 27 Derece 29?00?E

C- 36 Derece 38?48?N- 27 Derece 29?00?E

D- 36 Derece 38?48?N- 27 Derece 28?00?E

 • Datça-İnceburun Çevresi

 

A-36 Derece 40?00?N- 27 Derece 40?30?E

B- 36 Derece 39?36?N- 27 Derece 40?12?E

C- 36 Derece 39?30?N- 27 Derece 40?12?E

D- 36 Derece 39?30?N- 27 Derece 41?00?E

E- 36 Derece 40?00?N- 27 Derece 41?00?E

İlçemizde, 2016 yılı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerin gerçekleşeceği Parkur alanları ile genel kurallar ve güvenlik talimatnamesi  yukarıda yazılı şekliyle karara bağlanmıştır

 

 

                                                     Vehbi BAKIR

                                                                        Kaymakam

 

 

         Veli ÇELİK                                     Dr. Nuri CENAN                                   Engin DAL  

İl Kültür ve Turizm Müdürü                   Liman Başkanı                             TCSG-26 .Komutanı

 

 

       Hasan MENGİ                                                               Erdoğan BAŞAR

Marmaris Deniz Tic.Od.Bşk                                       Gençlik Spor İlçe Temsilcisi