slide-1
slide-2
slide-3

İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İLANI

 

MUĞLA İLİ DATCA İLÇESİ YAKA KÖYÜ PALAMUTBÜKÜ MAHALLESİ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİNE AİT

İHALE İLANI

 

Muğla İli Datça İlçesi Köy.Hiz.Götürme Tur.Gel.Ve Çev.Koruma Birliği Tüzüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

:Datça Kaymakamlığı - Köylere Hizmet Götürme Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Birliği / MUĞLA

b) Telefon ve

Faks numarası

: 0252 712 2949

:????.

c)Elektronik posta adresi

 

:????.

2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü, miktarı :

 

1 ŞEBEKE HATTI 1 ADET
  75-10 PE BORU FERŞİ 1410 MT
  90-10 PE BORU FERŞİ 3678 MT
  110-10 PE BORU FERŞİ 3876 MT
  125-10 PE BORU FERŞİ 492 MT
  140-10 PE BORU FERŞİ 294 MT
  160-10 PE BORU FERŞİ 18 MT
2 TERFİ HATTI 1 ADET
  160-10 PE BORU FERŞİ 829 MT
3 TAHLİYE 1 ADET
  100/110-10 PVC BORU FERŞİ 6 MT

 

 

b) Yapılacağı yer

 

:Palamutbükü Mah. Yaka Köyü Datça / MUĞLA

 

 

c) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

:Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Datça Kaymakamlığı

b) Tarihi ve saati

21/05/ 2013 Saat 14.00

 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2. 1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklife yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c),(ç) (d), (e), (f), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1.İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70?i oranında gerçekleştirdiği veya % 50?si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen teklif verme konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.2.2. Teklif verilmesinde benzer iş olarak,

A) ALT YAPI İŞLERİ

IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
1. Kanalizasyon şebekeleri
2. Yağmursuyu şebekeleri
3. İçme ve kullanma suyu şebekeleri
4. Mikrotünel işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Teklif verme konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Diplomalarıdır.

4.2.3. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteyi ilişkin belgeler aşağıda gösterilen sayı ve nitelikte teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesi verilmesi gerekmektedir.

1- 1 Ad. İnş.Müh. Şantiye

2- 1 Ad. Boru Ustası Şantiye

3- 1 Ad. Kaynakçı Ustası Şantiye

4- 1 Ad. İnşaat Ustası Şantiye

taahhüt olarak istenilmekte olup, ?Teknik Personel Taahhütnamesinin? verilmesi yeterli olacaktır.

4.2.4.Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: aşağıda gösterilen sayı ve nitelikte makine ve diğer ekipmanı inşaat mahallinde bulunduracağına noter tasdikli yapı araçları taahhütnamesi verilmesi gerekmektedir.

1- 1 Ad. Tazyik Tecrübe Pompası

2- 1 Ad. Eskavatör (kırıcılı)

3- 1 Ad. Traktör(Römorklu)

4- 1 Ad. Kaynak Makinesi

taahhüt olarak istenilmekte olup, ? Yapı Araçları Taahhütnamesinin? verilmesi yeterli olacaktır.

4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:1

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10?undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokümanı Datça Kaymakamlığı - Köylere Hizmet Götürme Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve.Ücretsiz TL. aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

7- Teklifler ihale saatine kadar Datça Kaymakamlığı - Köylere Hizmet Götürme Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Birliği Datça / MUĞLA adresine şahsen verilebilecektir. Posta vasıtasıyla yapılan teklifler kabul edilmez.

 

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için metre tul ve ad olarak teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

 

9- İstekliler teklif edilen bedelin %3? ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12- Birliğimiz; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kanuna tabi olmayıp , 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

 

İlan Olunur.

Kaymakam Hamdi ÜNCÜ

Birlik Başkanı