29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim Pazar günü Kut­la­ma prog­ra­mı­na ka­tı­lan tüm öğ­ren­ci­ler Şehit Ersoy Yo­rul­maz METEM önün­de top­la­na­rak bando eş­li­ğin­de tören ala­nın­da­ki yer­le­ri­ni al­dı­lar.10:00 da İlçemiz Kay­ma­ka­mı Sayın Vehbi Bakır, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdim Fahri Zeren, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, tö­re­ne ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­rin ve hal­kın bay­ra­mı­nı kut­la­dı. Ulu Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı­nın ma­ne­vi hu­zu­run­da bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu ve aka­bin­de İstik­lal mar­şı­mız oku­na­rak Şanlı Bay­ra­ğı­mız gön­de­re çe­kil­di. İlçemiz Kay­ma­kamı Sayın Vehbi BAKIR günün anlam ve öne­mi­ni, be­lir­ten ko­nuş­ma­sı­nı ya­pa­rak öğ­ren­ci­le­rin ve hal­kın Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı coş­kuy­la kut­lu­yo­rum dedi. Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı et­kin­lik­le­rin­de dü­zen­le­nen ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni; Kay­ma­kam Vehbi Bakır, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdim Fahri Zeren, Be­le­di­ye baş­ka­nı Gür­sel Uçar ve Kı­dem­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç tak­tim etti. Ödül tö­re­nin­den sonra geçit tö­re­niy­le Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki tören sona erdi.